Wypoczynek w Kołobrzegu

w atrakcyjnej cenie

Regulamin rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji pokoi hotelowych i pozostałych usług hotelowych
obowiązujące klientów indywidualnych w Ośrodku Wypoczynkowym Gryf 2

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji obowiązujące w Ośrodku Wypoczynkowym Gryf 2 w Kołobrzegu.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Ośrodku w formie elektronicznej,
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
c) telefoniczne zamówienie pobytu,
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Ośrodka.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie ośrodek rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu, najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym przyjazdem.

Zadatek, winien być uiszczony na rzecz Ośrodka w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa ośrodka.

Po otrzymaniu wpłaty Ośrodek prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie. Płatność każdorazowo rozliczona jest rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą VAT.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. Sp.k. prowadzącego Ośrodek wypoczynkowy Gryf 2.

Wpłaty za poczet rezerwacji i pobytów prosimy kierować na numer rachunku bankowego:

Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o. o., Sp. k.
ul. Waszyngtona 1; 78-100 Kołobrzeg
Santander Bank Polska S.A.
72 1020 2821 0000 1802 0064 1837
DLA GOŚCI WYKONUJĄCYCH PRZELEWY Z ZAGRANICY:
SWIFT: BPKOPLPW

Rezerwacja jest nieskuteczna w przypadku braku zapłaty zadatku w określonym powyżej terminie lub w przypadku braku wystarczających środków na karcie kredytowej.

Rozliczenie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z Cennikiem Ośrodka i/lub Ofert Specjalnych obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji.

II. WARUNKI ANULOWANIE REZERWACJI I SKRÓCENIA POBYTU

A. ANULOWANIE REZERWACJI
1) Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

Ośrodek Wypoczynkowy Gryf 2 wyraża zgodę na ewentualne anulowanie rezerwacji bez ponoszenia konsekwencji finansowych na 30 dni przed planowanym przyjazdem.

W przypadku zwrotu zadatku na adres wpłacającego dokonujemy potrąceń związanych z opłatą pocztowo-bankową.

2) w przypadku rezerwacji dokonanej wg oferty bezzwrotnej – wpłacony zadatek na poczet pobytu i/lub całość opłaty za pobyt nie podlega rozliczeniu i zwrotowi na rzecz Gościa; Ośrodek Wypoczynkowy uprawniony jest do zatrzymania zapłaconej kwoty w pełnej wysokości

3) w przypadku nie przybycia Gościa do obiektu (tzw. „no show”) bez anulowania rezerwacji – Ośrodek wypoczynkowy uprawniony jest do obciążenia Gościa kwotą 100 % wartości zarezerwowanego pobytu.

4) Różnica pomiędzy wpłatą dokonana przez Gościa z tytułu rezerwacji, a opłatą manipulacyjną za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Gościa.

5) Opłata manipulacyjna związana z rezygnacją z pobytu podlega rozliczeniu z wpłacanego zadatku lub z kwoty zapłaconej za pobyt lub w formie obciążenia karty kredytowej. Na pozostałą (nierozliczoną) część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

6) Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

B. SKRÓCENIE POBYTU
Skrócenie pobytu traktowane jest jako rezygnacja po dopuszczalnym bezkosztowym terminie anulacji i podlega rozliczeniu wg zasady określonej w części A pkt. 1 lit. c) powyżej, co oznacza zobowiązanie Gościa do zapłaty na rzecz Ośrodka Wypoczynkowego opłaty manipulacyjną w wysokości 100% wartości świadczenia objętego rezygnacją.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU:

Podane w Cenniku Ośrodka Wypoczynkowego ceny są cenami brutto.

Ośrodek Wypoczynkowy Gryf 2 zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego Cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Rozliczenie wynagrodzenia za pobyt następuje w dniu przyjazdu do Ośrodka Wypoczynkowego. W przypadku wpłaty zadatku lub zaliczki na pobyt – rozliczenie końcowe następuje najpóźniej w dniu wyczerpania przedpłaconej kwoty w stosunku do wartości zrealizowanych usług. Ośrodek Wypoczynkowy uprawniony jest do wstrzymania świadczenia usług w przypadku nierozliczenia pobytu wg zasad i w terminach powyżej określonych.

Intencją Ośrodka Wypoczynkowego jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszych warunków dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji

IV. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków objętych niniejszym dokumentem.

Prezes Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o., Sp.k.