Wypoczynek w Kołobrzegu

w atrakcyjnej cenie

  Rezerwacja
  Przyjazd
  Wyjazd
  Ilość osób

  Regulamin rezerwacji

  Ogólne warunki rezerwacji pokoi hotelowych i pozostałych usług hotelowych
  obowiązujące klientów indywidualnych w Ośrodku Wypoczynkowym Gryf 2

  Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji obowiązujące w Ośrodku Wypoczynkowym Gryf 2 w Kołobrzegu.

  I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
  Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
  a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Ośrodku w formie elektronicznej,
  b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
  c) telefoniczne zamówienie pobytu,
  d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Ośrodka.

  Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie ośrodek rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu, najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym przyjazdem.

  Zadatek, winien być uiszczony na rzecz Ośrodka w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa ośrodka.

  Po otrzymaniu wpłaty Ośrodek prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie. Płatność każdorazowo rozliczona jest rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą VAT.
  Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. Sp.k. prowadzącego Ośrodek wypoczynkowy Gryf 2.

  Wpłaty za poczet rezerwacji i pobytów prosimy kierować na numer rachunku bankowego:

  Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o. o., Sp. k.
  ul. Waszyngtona 1; 78-100 Kołobrzeg
  Santander Bank Polska S.A.
  72 1020 2821 0000 1802 0064 1837
  DLA GOŚCI WYKONUJĄCYCH PRZELEWY Z ZAGRANICY:
  SWIFT: BPKOPLPW

  Rezerwacja jest nieskuteczna w przypadku braku zapłaty zadatku w określonym powyżej terminie lub w przypadku braku wystarczających środków na karcie kredytowej.

  Rozliczenie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z Cennikiem Ośrodka i/lub Ofert Specjalnych obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji.

  II. WARUNKI ANULOWANIE REZERWACJI I SKRÓCENIA POBYTU

  A. ANULOWANIE REZERWACJI
  1) Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

  Ośrodek Wypoczynkowy Gryf 2 wyraża zgodę na ewentualne anulowanie rezerwacji bez ponoszenia konsekwencji finansowych na 30 dni przed planowanym przyjazdem.

  W przypadku zwrotu zadatku na adres wpłacającego dokonujemy potrąceń związanych z opłatą pocztowo-bankową.

  2) w przypadku rezerwacji dokonanej wg oferty bezzwrotnej – wpłacony zadatek na poczet pobytu i/lub całość opłaty za pobyt nie podlega rozliczeniu i zwrotowi na rzecz Gościa; Ośrodek Wypoczynkowy uprawniony jest do zatrzymania zapłaconej kwoty w pełnej wysokości

  3) w przypadku nie przybycia Gościa do obiektu (tzw. „no show”) bez anulowania rezerwacji – Ośrodek wypoczynkowy uprawniony jest do obciążenia Gościa kwotą 100 % wartości zarezerwowanego pobytu.

  4) Różnica pomiędzy wpłatą dokonana przez Gościa z tytułu rezerwacji, a opłatą manipulacyjną za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Gościa.

  5) Opłata manipulacyjna związana z rezygnacją z pobytu podlega rozliczeniu z wpłacanego zadatku lub z kwoty zapłaconej za pobyt lub w formie obciążenia karty kredytowej. Na pozostałą (nierozliczoną) część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

  6) Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

  B. SKRÓCENIE POBYTU
  Skrócenie pobytu traktowane jest jako rezygnacja po dopuszczalnym bezkosztowym terminie anulacji i podlega rozliczeniu wg zasady określonej w części A pkt. 1 lit. c) powyżej, co oznacza zobowiązanie Gościa do zapłaty na rzecz Ośrodka Wypoczynkowego opłaty manipulacyjną w wysokości 100% wartości świadczenia objętego rezygnacją.

  III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU:

  Podane w Cenniku Ośrodka Wypoczynkowego ceny są cenami brutto.

  Ośrodek Wypoczynkowy Gryf 2 zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego Cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

  Rozliczenie wynagrodzenia za pobyt następuje w dniu przyjazdu do Ośrodka Wypoczynkowego. W przypadku wpłaty zadatku lub zaliczki na pobyt – rozliczenie końcowe następuje najpóźniej w dniu wyczerpania przedpłaconej kwoty w stosunku do wartości zrealizowanych usług. Ośrodek Wypoczynkowy uprawniony jest do wstrzymania świadczenia usług w przypadku nierozliczenia pobytu wg zasad i w terminach powyżej określonych.

  Intencją Ośrodka Wypoczynkowego jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszych warunków dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji

  IV. AKCEPTACJA WARUNKÓW

  Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków objętych niniejszym dokumentem.

  Prezes Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o., Sp.k.