Wypoczynek w Kołobrzegu

w atrakcyjnej cenie

Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest: Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. Sp.k, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. WASZYNGTONA 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-170-78-08 zwana dalej „Ośrodkiem Wypoczynkowym ”.
 2. Wszelkie informacje na temat Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora można uzyskać pod adresem e-mail: gryf@gryf.info.pl
 3. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem Wypoczynkowym umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek Wypoczynkowy. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku Wypoczynkowym. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego lub w jego okolicy.
 4. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Ośrodek Wypoczynkowy może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Ośrodka Wypoczynkowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ośrodek Wypoczynkowy dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Ośrodek Wypoczynkowy do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych
  osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Ośrodek Wypoczynkowy usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ośrodek Wypoczynkowy dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność Gościa. Ocena ta doprowadziła Ośrodek Wypoczynkowy do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 6. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem Wypoczynkowym , jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 7. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 8. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również o Ośrodek Wypoczynkowy pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji. dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni.
 9. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  a) Kancelariom prawnym współpracującym z Ośrodek Wypoczynkowy
  b) Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Ośrodek Wypoczynkowy,
  c) Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Ośrodku Wypoczynkowym,
  d) Firmom kurierskim i pocztowym,
  e) Biurom podróży.
 10. Ośrodek Wypoczynkowy informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 11. 11. W przypadku zarezerwowania noclegu w Ośrodku Wypoczynkowym za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Ośrodek Wypoczynkowy pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji. dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni.

Dyrekcja
Ośrodka Wypoczynkowego Gryf 2