Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY
będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu
niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych
Gości.
§ 1
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
§ 2
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w
recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Ośrodek uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
§ 3
1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za
pobyt opłatę.
2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin
hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników
ośrodka albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
§ 4
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi
nam niezwłoczną reakcję.
1.
Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę
d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w
przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
e. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące
w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
§ 5
1.
Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
b. budzenie o wyznaczonej godzinie
c. przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu
§ 6
1.
Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2.
Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z
jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły
inaczej.

§ 7
1.
Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności
albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie
zostaną oddane do depozytu w recepcji.
2.
W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza
sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada
1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne
zakłady. (Dz. u. z 1965 roku nr 1, poz. 2) z późniejszymi zmianami.
§ 8
1.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego
do gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż parking strzeżony.
§ 9
1.
W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego
2.
Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych
gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
3.
Gość przebywający w hotelu z psem powinien posiadać jego aktualną książeczkę szczepień.
§ 10
1.
Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
2.
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek
elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
§ 11
1.
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na
wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ośrodek przechowa te
przedmioty przez 3 miesiące.
§ 12
1. Administratorem danych osobowych Gościa jest: Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. Sp.k,
prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. WASZYNGTONA
1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-170-78-08
zwana dalej „Ośrodkiem Wypoczynkowym ”.
2. Wszelkie informacje na temat Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora można uzyskać
pod adresem e-mail: gryf@gryf.info.pl
3. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem Wypoczynkowym
umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług
hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek Wypoczynkowy.
Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku
Wypoczynkowym. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego lub w jego okolicy.
4.
W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub
realizowanych świadczeń, Ośrodek Wypoczynkowy może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości
świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych
świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do
przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Ośrodka Wypoczynkowego (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO). Ośrodek Wypoczynkowy dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa.
Ocena ta doprowadziła Ośrodek Wypoczynkowy do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach
usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych
osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług, co ma
przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność
Gościa nie zostaną naruszone.

5. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku
ze świadczonymi przez Ośrodek Wypoczynkowy usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w
tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ośrodek Wypoczynkowy dokonał oceny
wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność Gościa. Ocena ta doprowadziła Ośrodek Wypoczynkowy
do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w
prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy
jakości świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowy usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego
zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
6. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa
jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą
VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem Wypoczynkowym , jak również
uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
7. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie
przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy
prawne.
8. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia
usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również o Ośrodek Wypoczynkowy pozyskał dane osobowe Gościa można
uzyskać informacje w Recepcji. dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w
tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą
przechowywane przez okres 7 dni.
9. Ośrodek Wypoczynkowy informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców:
a) Kancelariom prawnym współpracującym z Ośrodek Wypoczynkowy
b) Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Ośrodek Wypoczynkowy,
c) Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Ośrodku
Wypoczynkowym,
d) Firmom kurierskim i pocztowym,
e) Biurom podróży.
10. Ośrodek Wypoczynkowy informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób
przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku zarezerwowania noclegu w Ośrodku Wypoczynkowym za pośrednictwem biura podróży lub portalu
rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do przez te podmioty mogą obejmować
w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego
Ośrodek Wypoczynkowy pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji. dane będą
przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych
i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni.
Dyrekcja
Ośrodka Wypoczynkowego Gryf 2